+8613645154310

HERBICIDES


Acetochlor

95.5%TECH, 90%EC, 50%EC

Atrazine

97%TECH, 90%WP, 50%SC

Butachlor

92%TECH, 60%EC

Clomazone

90%TECH, 48%EC

2,4-D amine salt

480g/l, 600g/l, 720g/l, 860g/l

Diuron

96%TECH, 80%WDG, 80%SL

Glyphosate

95%TECH, 62% IPA, 41%IPA

MCPA

94%TECH

Metsulfuron-methyl

60%WP, 10%WP

Metribuzin

95%TECH

Oxadiazon

25%EC

Oxyfluorfen

96%TECH, 24%EC

Paraquat

42%tech, 20%SL

Propanil

36%EC

Quizalofop-P-ethyl

10.8%EC


+86 0000 88888
  • +86 13645154310微信二维码